THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC
Ngày đăng: 04/06/2021 12:06 PM

  Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/09/2013 của UBND tỉnh Bình Dương.

  Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

  Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi điểm c khoản 2 mục III của kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương;

  Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 05/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021;

  Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; chức danh Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cụ thể như sau:

  1. Mục đích

  Nhằm đổi mới phương pháp tuyển chọn lãnh đạo quản lý; mở rộng phạm vi đối tượng, tăng tính cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn những viên chức lãnh đạo thực sự có năng lực, trình độ, có đức, có tài, có tâm huyết, trách nhiệm trong công việc và ý tưởng tư duy mới để bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

  2. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

  - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: 01 vị trí.

  - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 01 vị trí.

  3. Đối tượng

  3.1. Công chức, viên chức đang công tác tại các Phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

  a) Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của các chức danh thi tuyển đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

  Đối tượng tại Khoản a nêu trên được quyền đăng ký không tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

  + Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận.

  + Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo tập trung dài hạn trong và  ngoài nước.

  + Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

  Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

  b) Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

  3.2. Công chức, viên chức không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Bình Dương

  Công chức, viên chức không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương tương với chức danh thi tuyển; đang công tác trong các ngành có liên quan đến chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

  4. Tiêu chuẩn

  4.1. Tiêu chuẩn chung: Theo quy định tại khoản 1.1 Điều 4, Quyết định số 60/QĐ-SKHCN ngày 04/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ .

  4.2. Hiểu biết và năng lực

  - Phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Dương.

  - Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

  - Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

  - Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc.

  - Có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ các lĩnh vực được Lãnh đạo phân công.

  4.3. Trình độ

  - Trình độ chuyên môn: 

  + Chức danh Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, môi trường

  + Chức danh Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tử.

  Lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chính trở lên.

  Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương, đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

  Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

  - Ngoại ngữ: Có chứng chỉ tương đương bậc 2 (A2, chứng chỉ B) trở lên, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương (chứng chỉ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục) tại thời điểm được bổ nhiệm.

  - Kinh nghiệm công tác: Có quá trình công tác tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngành khoa học và công nghệ từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm được xem xét, bổ nhiệm. 

  5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển 01 bộ, gồm có:

  - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

  - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  - Có giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

  - Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

  - Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cá nhân dự tuyển bên ngoài Sở Khoa học và Công nghệ).

  - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

  - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển.

  6. Nội dung và hình thức thi tuyển

  6.1. Thi viết

  Zalo
  Hotline