Kiểm định - hiệu chuẩn
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lợi - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3897574/ 3883186 - Fax: 0650.3837731
PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN
(Phần dành cho trung tâm)
Số PNYC:..............................
Ngày:............/.........../..........

YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH/ HIỆU CHUẨN

(Phần dành cho khách hàng)

NHẬN KIỂM ĐINH/HIỆU CHUẨN

(Phần dành cho Trung Tâm)
Chúng tôi yêu cầu kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo dưới đây. Trong trường hợp việc kiểm đinh/hiệu chuẩn có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc để cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đồng ý thanh toán đầy đủ chi phí kiểm định/hiệu chuẩn cho Trung Tâm theo thỏa thuận, báo giá giữa hai bên trước khi nhận kết quả kiểm định/hiệu chuẩn. (2)
Trung tâm đã xem xét và nhận kiểm đinh/hiệu chuẩn các phương tiện đo dưới đây theo yêu cầu của khách hàng.
Tên phương tiện đo/đặc trưng kỹ thuật
Số lượng
Yêu cầu (3)
HC
Thêm Phương Tiện
Ghi chú về phụ tùng kèm theo, tên, địa chỉ của người/đơn vị sử dụng; nơi lắp đặt; (nếu có)
Điều chỉnh phương tiện đo:

Trả GCN tại:

Ngày yêu cầu trả KQ:

Phiếu kết quả:

Lưu ý thêm về dịch vụ và các yêu cầu khác:
Báo giá trước:

PTĐ dự kiến trả ngày:....../......./.......
GCN dự kiến trả ngày:....../......./.......
Phí KĐ/HC tạm tính:..........................
Khách hàng trả trước:.......................
Người nhận
Người gửi mẫu


............................................
............................................
............................................
Lưu ý:
1. Đề nghị quý khách hàng ghi đúng, rõ ràng và đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế...của đơn vị gửi phương tiện đo, tên phương tiện đo (kể cả ký hiệu, tên nước ngoài,...nếu có) để thuận tiện khi tiết lập Giấy chứng nhận. Trung tâm không chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cung cấp ở trên.
2. Vui lòng mang theo giấy này khi đến nhận Giấy chứng nhận và thiết bị (nếu có).
3. Sau khi tham vấn, quý khách hàng cụ thể yêu cầu kiểm định hay hiệu chuẩn phù hợp với thiết bị đo và nhu cầu sử dụng.
4. Nếu khách hàng không đề nghị ngày hiệu chuẩn tiếp theo. Trung tâm có thể khuyến cáo hoặc không khuyến cáo ngày hiệu chuẩn tiếp theo trong Giấy chứng nhận.
Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 01 Ngày hiệu lực: 15/5/2015 BM.03/QT.XXHĐ
Gửi bảng báo giá bằng

Zalo
Hotline