Thử nghiệm
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lợi - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3897574/ 3883186 - Fax: 0650.3837731
PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN DỊCH THỬ NGHIỆM
(Phần dành cho trung tâm)
Số PNYC:..............................
Ngày:............/.........../..........

YÊU CẦU DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Phần dành cho khách hàng)

NHẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Phần dành cho Trung Tâm)
Chúng tôi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật dưới đây. Trong trường hợp công việc dịch vụ kỹ thuật có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc để cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đồng ý thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho trung tâm trước khi nhận kết quả. Chi phí dịch vụ kỹ thuật theo thỏa thuận, báo giá giữa hai bên hoặc quy định của nhà nước (2)
Trung tâm đã xem xét và nhận thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng và các điều kiện ghi trong phiếu này.
Tên phương tiện đo/đặc trưng kỹ thuật
Số lượng
Thực Hiện
Được
Không
Ý Kiến Của PTN
Thêm Phương Tiện
Chỉ tiêu thử nghiệm
P. pháp thử (3)
Thêm chỉ tiêu thử nghiệm
Kết quả TN:

Trả kết quả tại:

Phiếu kết quả:

Lưu ý thêm về dịch vụ và các yêu cầu khác:
KQTN kiến trả ngày:........./........./..........
Báo giá trước:

Phí tạm tính là:.........................................
Khách hàng trả trước:.............................
Phòng thử nghiệm:
     Không lưu mẫu:....................
     Lưu mẫu:.............................
Thời gian lưu mẫu: ....................
Người gửi mẫu
Ghi chú
Người nhận
Lưu ý:
1. Đề nghị quý khách hàng ghi đúng, rõ ràng và đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị gửi mẫu (Công ty, cơ quan, cá nhân,...), mã số thuế, tên mẫu...(kể cả ký hiệu, tên nước ngoài,...nếu có) để thuận tiệt khi thiết lập Phiếu kết quả, Giấy chứng nhận, hóa đơn tài chính. Trung tâm sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu sau khi phát hành phiếu Kết quả thử nghiệm, Giấy chứng nhận. Trung tâm không chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cung cấp ở trên.
2. Vui lòng mang theo giấy này khi đến nhận Kết quả thử nghiệm (và mẫu đã thử nếu có).
3. Trường hợp quý khách hàng không yêu cầu cụ thể phương pháp thử nghiệm thì Trung tâm được quyền chọn lựa phương pháp thử phù hợp.
Gửi bảng báo giá bằng

Zalo
Hotline