Barem bồn - điện trở tiếp đất
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lợi - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3897574/ 3883186 - Fax: 0650.3837731
PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Phần dành cho trung tâm)
Số PNYC:..............................
Ngày:............/.........../..........

YÊU CẦU DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Phần dành cho khách hàng)

NHẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Phần dành cho Trung Tâm)
Chúng tôi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật dưới đây. Trong trường hợp công việc dịch vụ kỹ thuật có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc để cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đồng ý thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho trung tâm trước khi nhận kết quả. Chi phí dịch vụ kỹ thuật theo thỏa thuận, báo giá giữa hai bên hoặc quy định của nhà nước (2)
Trung tâm đã xem xét và nhận thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng và các điều kiện ghi trong phiếu này.
Tên phương tiện đo/đặc trưng kỹ thuật
Số lượng
Thực Hiện
Được
Không
Ý Kiến Của PTN
Thêm Phương Tiện
Ghi chú về hồ sơ kèm theo, phương tiện đi lại, thời gian thực hiện...(nếu có).
Trả kết quả tại:

Ngày yêu cầu trả KQ:
Phiếu kết quả:

Lưu ý thêm về dịch vụ và các yêu cầu khác:
Báo giá trước:

Kết quả dự kiến trả ngày:....../....../.......
Thiết bị dự kiến trả ngày:....../......./.......
Phí tạm tính là:.........................................
Khách hàng trả trước:.............................
Người gửi mẫu
Ghi chú
Người nhận
Lưu ý: 1. Đề nghị quý khách hàng ghi đúng, rõ ràng và đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị gửi mẫu (Công ty, cơ quan, cá nhân,...), mã số thuế, tên mẫu...(kể cả ký hiệu, tên nước ngoài,...nếu có) để thuận tiệt khi thiết lập Phiếu kết quả, Giấy chứng nhận, hóa đơn tài chính. Trung tâm sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu sau khi phát hành phiếu Kết quả thử nghiệm, Giấy chứng nhận. Trung tâm không chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cung cấp ở trên. 2. Vui lòng mang theo giấy này khi đến nhận Kết quả thử nghiệm, Giấy chứng nhận (và mẫu đã thử nghiệm).
Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 01 Ngày hiệu lực: 15/5/2015 BM.04/QT.XXHĐ
Gửi bảng báo giá bằng

Zalo
Hotline