- CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HIỆU QUẢ, VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC -

Biểu mẫu công văn đề nghị sữa chữa cột đo xăng dầu (27/02/2017)

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……/SCCĐXD        

Bình Dương, ngày….. tháng….. năm  20..

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA CỘT ĐO XĂNG DẦU

 

Kính gửi: (1).......................................................................................

 

Tên Doanh nghiệp:..................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Điện thoại:................................................. Fax:.......................................................

Chúng tôi đề nghị sửa chữa cột đo xăng dầu có thông tin như sau:

1. Cột đo xăng (dầu) thứ nhất:

- Kiểu:......................................................... Số hiệu (S/N):..............................................

- Số tem kiểm định:............................. Thời hạn hiệu lực:............................................

- Giấy chứng nhận kiểm định số:...................................................................................

do (3) cấp ngày...........................................................................................................................

- Tình trạng các vị trí niêm phong, kẹp chì:..................................................................

- Lý do sửa chữa:..............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Cột đo xăng (dầu) thứ hai: tương tự các nội dung cần cung cấp như mục 1.

Đề nghị (1) trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị này, Quý đơn vị phải đáp ứng đề nghị sửa chữa của chúng tôi hoặc có văn bản từ chối thực hiện với lý do chính đáng gửi chúng tôi và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (để báo cáo), đảm bảo đúng quy định pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ DOANH NGHIỆP

- Như trên;                                                                                   (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

- (2)……….. (để báo cáo);

- (3)………...(để biết);                                                                         

- Lưu VT.

 

Ghi chú:

- (1): Tên cơ sở cung cấp sửa chữa cột đo xăng dầu. VD: Công ty CP Anh Thư;

- (2): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương, viết tắt: CC TĐC;

- (3): Tên tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu. VD: Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Dương, viết tắt: TT KTTĐC.

- Công văn này chỉ áp dụng cho trường hợp: Sai số kết quả đo lượng xăng dầu vượt quá 1,5 lần sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu hoặc cột đo xăng dầu bị hư hỏng, phải tiến hành hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế các chi tiết, bộ phận, chức năng đã được niêm phong, kẹp chì.

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SỬA CHỮA CỘT ĐO XĂNG DẦU

 

Hôm nay, vào lúc…..giờ…….phút, ngày..…tháng…..năm……tại:

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu:...............................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

Điện thoại:.......................................................... Fax:......................................

Chúng tôi gồm có:

1. Bên doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (1):

- Ông (Bà):........................................................ , chức vụ:................................

- Ông (Bà):........................................................ , chức vụ:.................................

2. Bên đơn vị sửa chữa cột đo xăng dầu (2):

- Tên đơn vị sửa chữa:.......................................................................................

- Địa chỉ:..............................................................................................................

- Ông (Bà):........................................................ , chức vụ:..................................

- Tên người trực tiếp sửa chữa:........................................ SĐT:.........................

- Số giấy CMND:........................................................(kèm bản sao giấy CMND)

Tiến hành sửa chữa cột đo xăng dầu như sau:

a) Cột đo xăng (dầu) thứ nhất:

- Kiểu:......................................................... Số hiệu (S/N):..................................

- Số tem kiểm định:............................. Thời hạn hiệu lực:....................................

- Giấy chứng nhận kiểm định số:..........................................................................

do (3) cấp ngày.............................................................................................................

- Tình trạng các vị trí niêm phong, kẹp chì trước khi sửa chữa:............................

...............................................................................................................................

- Nội dung sửa chữa:............................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

- Tình trạng các vị trí niêm phong, kẹp chì sau khi sửa chữa:................................

.................................................................................................................................

- Thời gian sửa chữa: Từ ngày....../....../..........đến ngày ......../......./.........

- Cách thức niêm phong hoặc kẹp chì các bộ phận được sửa chữa:.....................

..................................................................................................................................

b) Cột đo xăng (dầu) thứ 2: tương tự các nội dung cần cung cấp như mục a.

Sau khi (2) đã sửa chữa xong, cột đo xăng dầu của (1) hoạt động bình thường và đảm bảo đúng với mẫu đã được phê duyệt theo quy định. (2) đề nghị (1) thực hiện việc đăng ký kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng đúng quy định. Đồng thời, bản sao Biên bản sửa chữa và Giấy chứng nhận kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa phải được gửi cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để báo cáo.

Biên bản được hai bên thống nhất thông qua vào lúc …..giờ…….phút, ngày..…tháng…..năm………..tại ……………………………………………..........…… và được lập thành hai bản, có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ SỬA CHỮA

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

KINH DOANH XĂNG DẦU

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- (1) : Tên doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

- (2): Tên đơn vị sửa chữa cột đo xăng dầu;

- Biên bản này chỉ áp dụng cho trường hợp sửa chữa nếu: Sai số kết quả đo lượng xăng dầu vượt quá 1,5 lần sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu hoặc cột đo xăng dầu bị hư hỏng, phải tiến hành hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế các chi tiết, bộ phận, chức năng đã được niêm phong, kẹp chì.

 

   Các thông báo khác
Năng lực hoạt động
  • Kiểm định - Hiệu chuẩn phương tiện đo
  • Thử nghiệm các sản phẩm điện - điện tử gia dụng
  • Kinh doanh phương tiện đo
  • Thử nghiệm thép và vật liệu xây dựng
  • Tư vấn (Chứng chỉ ISO, áp dụng 5S, mã số, mã vạch...)
  • Đào tạo và thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Chứng chỉ

Thông báo mới

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá cách phục vụ của chúng tôi như thế nào?

  Rất tốt

  Tốt

  Không tốt


Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết hữu ích
 

Thống kê truy cập
 
Lượt truy cập: 319740
Đang online: 2